Ống PE đen Lý Xuân Lan

Mô tả sản phẩm
Ống PE đen Lý Xuân Lan

 

Tính năng sản phẩm

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

(Mã hàng, Tên hàng, qui cách)

ĐVT

LXLOPE13.5x16

Ống PE đen ĐK 13.5 x 16 (200m/cuộn)

Cuộn

LXLOPED13x15.5

Ống PE đen ĐK 13 x 15.5 (200m/cuộn)

Cuộn

LXLOPED16.4x18.8

Ống PE đen ĐK 16.4 x 18.8 (200m/cuộn)

Cuộn

LXLOPED17x20

Ống PE đen ĐK 17 x 20 (200m/cuộn)

Cuộn

LXLOPED17.3x20

Ống PE đen ĐK 17.3 x 20 (200m/cuộn)

Cuộn

LXLOPED22x25

Ống PE ĐK 22 x 25 (200m/cuộn)

Cuộn