Dây cáp AV SiTiKi

Mô tả sản phẩm
Dây cáp AV SiTiKi

 

Thông số kỹ thuật sản phẩm

AV  12

500 Mét/ Cuộn

Mét

2,400

AV  16

500 Mét/ Cuộn

Mét

2,900

AV  25

500 Mét/ Cuộn

Mét

4,100

AV  35

500 Mét/ Cuộn

Mét

5,900

AV  50

500 Mét/ Cuộn

Mét

8,500

AV  70

500 Mét/ Cuộn

Mét

11,500