Ống lưới lơ Lý Xuân Lan

Mô tả sản phẩm
Ống lưới lơ Lý Xuân Lan

 

Tính năng sản phẩm

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

(Mã hàng, Tên hàng, qui cách)

ĐVT

LXLLS12L20

Ống lưới L1 ĐK 12 lơ (20m)

Cuộn

LXLLS14L20

Ống lưới L1 ĐK 14 lơ (20m)

Cuộn

LXLLS16L20

Ống lưới L1 ĐK 16 lơ (20m)

Cuộn