Ống tưới xẹp Nguyễn Tân

Mô tả sản phẩm
Ống tưới xẹp Nguyễn Tân

 

Tính năng sản phẩm

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

(Mã hàng, Tên hàng, qui cách)

ĐVT

Quy cách

Ước khoảng

NTOX21.030

Ống tưới nước nông nghiệp nhựa PE xẹp Ø21 dầy 0.3mm màu đen

Kg

54m/kg

12kg/cuộn

NTOX27.030

Ống tưới nước nông nghiệp nhựa PE xẹp Ø27 dầy 0.3mm màu đen

kg

43m/kg

12kg/cuộn

NTOX35.030

Ống tưới nước nông nghiệp nhựa PE xẹp Ø35 dầy 0.3mm màu đen

kg

36m/kg

12kg/cuộn

NTOX35.035

Ống tưới nước nông nghiệp nhựa PE xẹp Ø35 dầy 0.35mm màu đen

kg

33m/kg

NTOX42.045

Ống tưới nước nông nghiệp nhựa PE xẹp Ø42 dầy 0.45mm màu đen

kg

22m/kg

NTOX49.050

Ống tưới nước nông nghiệp nhựa PE xẹp Ø49 dầy 0.50mm màu đen

kg

15m/kg

NTOX60.055

Ống tưới nước nông nghiệp nhựa PE xẹp Ø60 dầy 0.55mm màu đen

kg

12m/kg

NTOX75.055

Ống tưới nước nông nghiệp nhựa PE xẹp Ø75 dầy 0.55mm màu đen

kg

9m/kg

NTOX90.055

Ống tưới nước nông nghiệp nhựa PE xẹp Ø90 dầy 0.55mm màu đen

kg

8m/kg

NTOX110.055

Ống tưới nước nông nghiệp nhựa PE xẹp Ø110 dầy 0.55mm màu đen

kg

7m/kg