Ống xẹp xanh sịn Lý Xuân Lan

Mô tả sản phẩm
Ống xẹp xanh sịn Lý Xuân Lan

 

Tính năng sản phẩm

MÃ HÀNG

DIỄN GIẢI

(Mã hàng, Tên hàng, qui cách)

ĐVT

CTMOCHX40

Ống nước nhựa mềm PVC (Xanh xẹp) ĐK 40 (50m/cuộn)

Cuộn